SH-FAMEWAX™ / 脂肪酸甲酯专用柱

产品描述

● 脂肪酸甲酯专用色谱柱,专门测试脂肪酸甲酯混合物。
● 相当于USP G16固定相。
● 相似固定相:Select FAME, Omegawax

TOP